Rozwiązywanie umów o pracę (szkolenie e-learningowe)   Powrót

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie składa się z ok. 80 slajdów i jest wzbogacone o komentarz video do każdego slajdu. W szkoleniu przedstawione są najważniejsze wyroki Sądu Najwyższego, a najtrudniejsze kwestie związane z obliczaniem terminów poparte są licznymi przykładami
Opis terminu szkolenia
szkolenie może się odbyć w dowolnym miejscu z dostępem do internetu i w dowolnym czasie
Adresaci szkolenia
Pracodawcy, Kierownicy i Pracownicy działów Kadr i Płac, Kierownicy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, Dyrektorzy Szkół, Księgowi
 
Cel szkolenia
nabycie przez uczestników dogłębnej wiedzy na temat sposobów i konsekwencji związanych z rozwiązaniem umowy o pracę
Program szkolenia
Część I (informacje ogólne)
1. Różnica pomiędzy rozwiązaniem a wygaśnięciem umowy o pracę;
2. Tryby rozwiązania umowy o prace;
a) rozwiązanie umowy z upływem czasu, na jaki była zawarta;
b) rozwiązanie umowy z powodu wykonania pracy, dla wykonania której, była zawarta;
c) rozwiązanie umowy za porozumieniem stron;
d) rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
e) rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia;

Część druga (wypowiadanie umów o pracę)
3. Forma wypowiedzenia;
4. Okresy wypowiedzenia;
5. Warunki, jakie musi spełniać przyczyna wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony;
6. Liczba przyczyn w wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony;
7. Osiągnięcie wieku emerytalnego, jako przyczyna wypowiedzenia;
8. Wypowiedzenie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika;
9. Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę;
10. Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę;
11. Uprawnienia stron stosunku pracy w okresie wypowiedzenia;
12. Skutki wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
13. Test wiedzy;

Część trzecia (rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia)

14. Rozwiązanie umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy;
a) ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;
b) popełnienie przestępstwa;
c) zawiniona utrata uprawnień;
d) wina jako przesłanka rozwiązania umowy na podstawie art. 52;
e) miesięczny termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych;
f) ograniczenia w rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia;
15. Rozwiązanie umowy na podstawie art. 53 Kodeksu pracy;
16. Rozwiązanie umowy na podstawie art. 55 Kodeksu pracy;
17. Rozwiązanie umowy na podstawie art. 55(1) Kodeksu pracy;
18. Termin na wniesienie odwołania do Sądu Pracy;
19. Konsultacja związkowa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
20. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów;
21. Fikcja doręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy;
22. Tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę podawana w świadectwie pracy;
23. Test wiedzy.
Opis metodyki szkolenia
e-learning, w tym: wykład video/slajdy/przykłady/orzeczenia Sądu Najwyższego + testy wiedzy,
odpowiedzi na pytania zadawane ekspertowi mailem po szkoleniu.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
www.hensen.pl

- możliwość zadawania pytań ekspertowi w ciągu 7 dni po szkoleniu.
Warunki ukończenia szkolenia
Warunki uczestnictwa
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;
opłacenie przesłanej mailem faktury pro-forma.
Forma przyjmowania zgłoszeń - formularz zgłoszeniowy inwestycja w kadry lub - wypełniony formularz zgłoszeniowy ze strony hensen.pl/uploads/zgl.doc przesłany na adres mail: szkolenia@hensen.pl lub na nr faksu 22-490-51-79 Anna Ciesińska , tel 228229842 , szkolenia@hensen.pl